ประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจประเมินศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ครั้งที่ 1

กำหนดการประชุม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจประเมินศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ครั้งที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕66

ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)